us «རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ།» rfa.org tibetan world news data 170 countries

rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ།
29 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ལ་བཙོན་འཇུག་གིས་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སྙ
15 days
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ལོ་སར་སླེབས་ལ་ཉེ་བས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་སྔར་བས་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྡང་ཟུག་ཆེ་ཤོས་བྱེད་ས་ནི་བོད་ནང་གི་ཤེས་ལྡན་མི་རྣམས་ཡིན་པ།
5 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་སྐད་སློབ་གཉེར་བྱེད་དུ་འཇུག་གི
2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པར་བརྡ་ལན།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་རྣམས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ།
5 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་དམ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་རིག་མཛོད་ཝིལ་སོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་གུར་བར་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་སྐོར་སྙན་ཐོ་བཏོ
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པའི་ཐོག་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་དམིགས་ཡུ
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྐྱོན་བརྗ
about 1 month
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་པ་རྣམས་བཟོ་གྲྭའི་ངལ་རྩོལ་བར་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
almost 2 years
rfa.org tibetan us
བོད་ཐེ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་ཆེ་བ་ཚོའི་ཆོས་དད་དང་མིང་ཐོབ་ངོས་འཛིན་ཐད་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་སྙན་ཐོའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙ
7 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་ནས་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཌེན་མག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་འདུག
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་རྒན་རིན་ཆེན་སྐྱིད་ཀྱི་ནང་མི་ཚོས་ཁོ་མོ་གནས་སྟངས་ལ་བློ་ཚབས་བྱེད་
9 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་སྐབས་མི་ཚོགས་འཛོམས་རྒྱུར་དམ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་ཨ་རིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།
24 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་དང་གཞས་པ་སོགས་ལ་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་བཞིན་པ་བོད་ཀྱི་འ
about 2 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོགས་ཟོན་མྱུལ་ཞིབ་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཞིབ་བཤེར་མིའི་རྒྱུད་རྒྱུ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་སྙན་ཐོ་དེས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚ
2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་སོ་ལྟའི་སྒྲིག་གཞི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་བཞིན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་དྲ་ཐོག་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་གསལ་བའི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐད་འཕྲིན་ནམ་འཕྲིན་ཕྲན་བརྒྱུད་བོད་མིའི་ཐོག་སོ་ལྟ་དང་དམ་དྲག་བྱེད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོའི་གློག་ཀླད་ནང་གསང་བའི་ལྟ་ཉན་བྱེད་ཆས་བཞག་སྟེ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་དབྱེ
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་བསམ་བློ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་བཞིན་ཡོད་འདུ
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནོན་སྲིད་ཇུས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས།
5 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་བཏོན།
about 1 year
rfa.org tibetan us
ས་ག་ཟླ་བའི་རིང་བོད་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་ཐོག་དམ་དྲག་སྟངས་འཛིན།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་སྙན་ཐོ།
9 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སེར་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཐད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་འཆར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཉི་ཧོང་གི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་དྲག་གནོན་འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་པར་རིས་འགྲེམས
3 months
rfa.org tibetan us
ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་པ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཕྲུལ་རིག་ཚན་པ་ཁག་གི་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་འགོ་ཚུགས་འདུག
10 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོའི་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ།
7 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱ
15 days
rfa.org tibetan us
༸གོང་ས་མཆོག་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་དྲག་གནོན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བོད་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
13 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོ་པདྨ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་དམ་དྲག
12 months
rfa.org tibetan us
བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞེད་སྣང་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་བཙོན་འོག་རྩོམ་པ་པོའི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ།
7 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་འདྲ་མིན་བྱེད་བཞིན་འདུག
9 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་དྲག་བྱ་འཆར་ཡོད་ན།
8 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཤར་ཏུར་ཀིསི་ཐན་ནང་སྤེལ་བཞིན་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་༢༠༢༢ ལོའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ།
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་ཐོག་ཁང་པ་བརྒྱག་མི་ཆོག་པའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་ཡིན་པའི་བོད་མི་དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ།
12 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།
about 2 months
rfa.org tibetan us
ཡུ་གུར་ནང་དྲག་གནོན་བྱས་རྐྱེན་ཨ་རིས་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཞིག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་
8 months
rfa.org tibetan us
གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་བཅས་སློབ་གཉེར་བྱེད་གལ་ཆེ། ༧གོང་ས་མཆོ
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་གུར་བའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ནི་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་འཆར་བཏོན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་འདུག
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲིད་ཇུས་ཐད་གླེང་མོལ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་པ་ཞེས་པའི་སྙན་ཐོ།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་སྐད་སྲུང་
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བློ་སྤོབས་ལྡན་པའི་ཐག་གཅོད་ཡོང་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷ
6 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷོ་སོག་པོའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཐོག་དྲག་གནོན་དང་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
almost 2 years
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་མི་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱས་མི་ཆོག་པ་དང་།༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཕྱིར་བསྡུ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞ
5 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཧེ་ནས་བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འཁྱེར་ཡོང་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་བྱ
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐྱ་འབབ་དགོས་པའི་བཙན་བ
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོར་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཡིན་འདུག
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་གྱི་ཉིན་མོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་བ
11 months
rfa.org tibetan us
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཞིག་འབུལ་འཆར་ཡོད་འདུག
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གླུ་དབྱངས་གཞས་ཚོགས་ལའང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཚད་བཀག་མེད་པའི་ཐེམ་ཐོའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ།
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ལ་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཉམས་ཞིབ་སྙན་ཐོ།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་དགོས།
6 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་མ་ཎི་འཁོར་ལོ་དང་ཕྲེང་བ་སོགས་འཁྱེར་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་རྒྱ་མི་དང་གཅིག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བྱེད་བཞིན་པ།
5 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ལོ་སར་སྔ་རྗེས་སུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཆེ་གྲས་ཁག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་བ།
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཐེ་ཝན་སོགས་གང་སར་དྲག་པོའི་དབང་ཡོད།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བསང་ཁུང་མང་པོའི་ཁ་བཀབ་ནས་བསང་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་གསར་འགོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བའི་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གི་སྒེར་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་གྲྭ་བཙུན་དགེ་རྒན་ཡོད་མི་ཆོག་པ་སོགས་དམ་དྲག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བ
7 months
rfa.org tibetan us
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སོག་པོ་ཚོས་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླ
3 months
rfa.org tibetan us
སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་སྔར་ལྷག་དྲག་གནོན།
5 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་མི་རབས་གསར་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ།
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་མི་མང་ཐོག་དམ་དྲག་དང་ལྟ་རྟོག་ནན་མོ་
3 months
rfa.org tibetan us
ཉི་ཧོང་གི་དགེ་འདུན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་གནང་ཡོད་པ།
5 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནས་བབས་ཐད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་སོགས་བོད་ནང་ཕེབས་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་ལུགས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལ
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤང་གོང་མཚོ་ཁར་ཟམ་པ་རྒྱབ་པ་དེས་མ་འོངས་པའི་ཉེན་ཁར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག
about 1 month
rfa.org tibetan us
ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཆེ་མཐོང་བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།
5 months
rfa.org tibetan us
ཇར་མན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་འཆར་འདུག
29 days
rfa.org tibetan us
དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱི་འདས་རྐྱེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་ཟེར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེར་བཏང་བ་ནི་བོད་མི་ཚོའི་ངོ་རྒོལ་རིགས་འགོག་ཐབས་ཆེད་རེད་ཟེར།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་བ་བཀག་འགོག་བྱེད
8 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་གྱི་མཐོ་ལྡིང་གྲོང་ཚོ་དང་རྩ་མདའ་རྫོང་གི་བོད་མི་ཚོར་དམ་དྲག་དང་ཞི
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམངས་སྤྱོད་གནམ་གྲུ་བཏང་ནས་ཐེ་ཝན་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར།
4 months
rfa.org tibetan us
ཇར་མན་ནི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་དང་བཅས་གླེང་སློང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་དགའ་བསུ་བྱེད་དགོས་པའི་བཙན
11 months
rfa.org tibetan us
ཀལ་མུཀ་དང་ཏུ་ཝ།བྷུ་རི་ཡཏི་བཅས་ཀྱི་ནང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པར་དོ་སྣང་ཆེ་བ
9 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་སར་དམ་དྲག་དང་མཉམ་དམག་སྦྱོང་བྱས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ཉམས་ཆག་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚད་མེད་བཟོས་དང་བཟོ་མུས་ཡིན་པ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་སྙན་ཐོ་རིམ་པར་སྤེལ་ཡ
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས།
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་སྒོར་མོ་སྤྲད་ནས་གནས་ཚུལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པར་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
19 days
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་བཙན་གནོན་ཇེ་ཆེར་གཏོང
3 months
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་ལ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ལོག་འགྲེལ།
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་རྒྱའི་ཐོན་གསར་འཕྲུལ་རབས་ལྔ་པ་བརྒྱུད་བོད་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན
2 months
rfa.org tibetan us
རང་དབང་ཁང་པའི་༢༠༢༠ལོའི་སྙན་ཐོ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་བའི་འབོད་སྐུལ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཚུད་མྱོང་མཁན་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་སྙན་ངག་པ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་སོང
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གི་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཕྱོགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ།
29 days
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་གཏོར་བཤིག་དང་བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་པའི་བར་ལངས་ཕྱོགས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ།
22 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་ཨ་རིའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོང་བར་སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་བྱེད་བཞིན་པ།
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དོ་དམ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་བོད་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ་རྣམས་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པར་ཤུགས་ས
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་བཏད་ཀྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་དགོས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ནང་བྱེད་བཞིན་པའི་རིགས་རྒྱུན་དཔྱད་ཞིབ།
11 months
rfa.org tibetan us
གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་དྲག་དང་དམག་སྦྱོང་བྱས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མི་བཅུག་པའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་པ།
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་ཆུ་ཁ་ས་གནས་སུ་དྲ་གནོན་བྱས་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཌེན་མརཀ་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག
8 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་ཤུགས་གནོན་སྐྱོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུངས་བ།
29 days
rfa.org tibetan us
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་མི་ཚོས་དད་མོས་བྱེད་ཚུལ།
9 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་དེ་བཞིན་ཆོས་སོགས་ཉམས་ཆག་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་ཉམས་ཞིབ་པས་གསུངས་བ
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་ནག་གི་བོད་མི་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་ཚོང་ལས་མུ་མཐུད་གཉེར་ཐུབ་པའི་རེ་བ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་འཕྲུལ་ལས་ཚོང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེར་གནང་འཆར་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བཟའ་ཟླའི་དྲག་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་རྒྱ་ནག་གི་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང་བ་གསལ་སྟོན
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་དང་མཉམ་ཁྱིམ་མིའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་བོད་ནང་བརྟག་ཞིབ་ཆེད་འབྱོར་ཡོད་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་དང་ལས་དོན་ག
3 months
rfa.org tibetan us
དཀའ་རྙོག་དང་འཚེ་བའི་ལས་མང་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ལ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་མི་ས་ཡ་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ལ་བཙན་ཤེད་སྒོ་ནས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་བཅུག་པའི་ཐད་ཐུགས་ཚབས་གཏིང་གཟབ་ཡོད་པ་གསུངས་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་གཙོར་འདོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞ
11 months
rfa.org tibetan us
བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་མེད།
12 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཐོག་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
ལྡི་ལི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཁུལ་གྱི་བྱིས་སྙོར་ཁང་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཐོག་དྲམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
11 months
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དོ་དམ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་དྲག་གནོན་སྲིད་ཇུས་སྤེལ་བཞིན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗ
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་བཞི་ལ་བཀག་སྡོམ་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ།
6 months
rfa.org tibetan us
བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་བཙོན་པའི་ནང་ཁྲོལ་ལྐོག་ཚོང་བྱེད་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་བ།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་ཐད་གཏོང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་གཏོར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་བའི་དམ་དྲག་གི་དབང་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ཨ་རིའི་ཚོང་པ་མང་པོ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྩིས་འད
about 1 year
rfa.org tibetan us
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་འབུལ་འཆཪ་འདུག
7 months
rfa.org tibetan us
སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གུང་སེང་རིང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་འདུག
almost 2 years
rfa.org tibetan us
དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ལྟར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་དྲན་ཐོ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཌེན་མག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་བ།
8 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་རིགས་མཉམ་འདྲེས་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནས་ཨེ་པི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་བྲོ་བ་ ཞེས་གན
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམ་དྲག་བྱས་རྐྱེན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་བར་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེ་རེད་འདུག
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་མི་སྣར་དམིགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་བ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སྤང་གོང་མཚོ་ཡོད་སར་ཟམ་པ་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་འདུག
about 2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩེད་འགྲན་པ་ཚོ་ཟུར་བཀག་དུ་བཞག་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་རེད་འདུག
5 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག
2 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་སྐུ་ཚབ་ཐེ་ཝན་ནང་འབྱོར་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་འདུག
4 months
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕུགས་མདུན་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེས་ཆེར་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པ།
8 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ།
10 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་ནི་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་བྱེད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པས།
2 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིས་མ་འོངས་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་བཞིན་པ།
3 months
rfa.org tibetan us
བོད་གཙོས་པའི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ།
3 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་ནས་ཕྲུ་གུ་འདོན་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་འཆར་འདུག
9 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་ནས་དམར་ཤོག་ཚོཊ་པའི་སྲིད་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
11 months
rfa.org tibetan us
བོད་མི་ཕྱི་ལ་གྱར་ནས་བོད་སྐད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།
8 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གི་དྲག་མནོན་འོག་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་བོད་མི་༤༠་ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར།
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་ནང་བོད་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་།
9 months
rfa.org tibetan us
ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཞེན་ཡོད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡ
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་བ་ཨ་མི་རི་ཀས་འབོད་སྐུལ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཧི་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་དང་བོད་དབར་གྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དྲན་བསྐུལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བ
6 months
rfa.org tibetan us
རྒྱལ་ནང་ལ་དྲག་གནོན་དང་།ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བཙན་དབང་གི་སྲིད་བྱུས།
about 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ལས་སྡོམ་སྙན་ཐོ་འབུལ་འདུག
10 days
rfa.org tibetan us
བོད་མི་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཛམ་གླིང་ལ་མངོན་ཐུབ་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་གློག་ཀླད་རྩིས་འཁོར་བཟོ་ཚོང་ཁང་བདུན་ཐོ་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་བཅུག་འདུག
about 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་རེད་ཟེར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཕྱི་ལུགས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཚད་ལྡན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོ་བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་ཆེད་གཡོ་འགུག་གི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་བཞིན་པ
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་གཏོར་བཤིག་བཏང་འདུག
almost 2 years
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དམག་མི་གསར་པ་༧༠༠མངགས་གཏོང་བྱས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་བོད་མི་གཙོས་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
6 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བཙུགས་གནང་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན།
7 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་གནོད་ཚུལ་གྱིས་གླུ་གཞས་རོལ་དབྱངས་ཐོག་དམ་དྲག
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ཆུ་གློག་གསར་རྒྱག་དང་བོད་མི་གནས་སྤོའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་སོག
25 days
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡི་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུར་དམ་དྲག་བྱས་ཡོད་པ།
6 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱེད་དབང་མེད། བདམས་ཐོན་སྲིད་སྐྱོང་གིས།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་འཁྲབ་སྟོན།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཀོ་ཝིཌ༡༩ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འོག་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་དགུན་ཚོང་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཆོས་རྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་འཕེལ་རིམ་གསུམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གསུམ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱ་རུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་སྲིད་པ།
10 months
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གསང་མྱུལ་མི་སྣ་མང་པོ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་གིས་བརྗོ
29 days
rfa.org tibetan us
ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཚན་རིག་པས་དོ་སྣང་གསར་པ་བྱེད་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
མཚོ་སྔོན་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་མི་གྲངས་བཅུ་ལ་བོད་སྨན་ཁོ་ནའི་སྨན་བཅོས་བྱས་ཏེ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་པ།
11 days
rfa.org tibetan us
བོད་མི་དགུ་ལ་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོད་པ།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་ཤིན་ཅང་གི་ཡུལ་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་འདུག
about 1 year
rfa.org tibetan us
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མིང་འོག་དྲག་གནོན།
about 1 year
rfa.org tibetan us
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་སྒུག་ཐོ་ལྟར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་གནང་སོང་།
5 months
rfa.org tibetan us
བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་དར་བཙན་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན།
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་བརྡལ་གཤིག་གཏོང་བཞིན་པར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་སྲོལ་ཡིག་ཟེར་བ་བསྐྱར་བཅོས་ཁ་སྣོན་བྱས་ནས་དོ་དམ་དུ་བཏང་འདུག
9 months
rfa.org tibetan us
བོད་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་༧༠འཁོར་ཟེར་བ་དེ་བོད་མི་ཚོར་མཚོན་ན་གཉའ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་པའི་ལོ་༧༠ ཆགས་ཡོད་པ་
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རླབས་གཉིས་པའི་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ལ་བློ་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བྲག་མགོའི་བོད་མི་ཚོའི་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཟིན་པ
25 days
rfa.org tibetan us
བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་ནང་ཁུལ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་དངུལ་བསྡུ་ཪུབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ།
10 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་ནང་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་བྷརུ་སིལ་ལོ་སིས་ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་ཕོག་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་ཁ་བྲལ་གྱི་རྐྱེན་རྩ་ལ་བརྩི་བཞིན་པས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་རིའི་གཞུང་འཛིན་གསར་བས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུར་བྲེལ་ཟིང་མི་དགོས་བའི་རྣམ་པ་བསྟན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་བོད་མིས་འགོག་རྒོལ།
about 2 months
rfa.org tibetan us
ཆོས་དད་ཡོད་མིན་ལ་མ་བལྟོས་བར་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སེམས་ཞི་བདེ་གནས་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། ༧གོ
over 1 year
rfa.org tibetan us
རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཡང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་གལ་ཆེ། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བ
7 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གི་ལོ་ལྔ་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་༡༣་པའི་འོག་བོད་པའི་འབྲོག་པ་མང་པོ་གནས་སྤོ་བྱེད་དུ་བཅུགས་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཁ་གཏད་ཆེད་བོད་ནང་གོ་མཚོན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་འཛིན་བྱས་ནས་མི་ལོ ༧༠འཁོར་བ།
10 months
rfa.org tibetan us
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཧོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ་སྒེར་གཉེར་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་རྗེས་དྭ་ཕྲུག་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གར་འགྲོ་གང་
10 months
rfa.org tibetan us
ནང་ཆོས་རིག་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།
over 1 year
rfa.org tibetan us
སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་མི་ཐུབ་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཡོད་པ།
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་ཨོ་ལོམ་པིཀསི་རྩེད་འགྲན་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གསར་འགོད་པའི་འགྲོ་འོང་ལ་དམ་བསྒྲ
4 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་སྒྱུར་ཐབས་ཐད་བོད་མི་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད
5 months
rfa.org tibetan us
ལྡི་ལི་རུ་ཡོད་པའི་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་པས་བོད་མིའི་ངོ་བོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
11 months
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུ
over 1 year
rfa.org tibetan us
ཧི་མ་ཅལ་ནང་གསང་མྱུལ་ཞིབ་བཤེར་སླད་བོད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་པའི་མི་སྣ་གསར་འཇུག་བྱེད་འཆར།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཚུད་པའི་ས་གནས་ཁག་ནང་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས།
almost 2 years
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུར་ཞུ་སྐུལ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་བོད་མི་ཚོའི་ཁ་པར་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་དམ་དྲག
about 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་དང་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས། ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ར་ཤེ་ཡས་ཡུཀ་རེན་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་དང་འདྲ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐའེ་ཝན་ཐོག་ཉེན་ཁ།
4 months
rfa.org tibetan us
དྲག་རྩུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་པདྨ་འཕྲིན་ལས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་འཛིན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གོང་བུ་དུམ་བུར་མི་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ནང་ཆོས་རིག་པ་དང་བོད་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས།
over 1 year
rfa.org tibetan us
ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་སྦར་མའམ་མ་ཡནྨར་གྱི་དྲག་པོའི་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་བཞིན་པ།
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་དམར་ཤོག་གི་ལྟ་སྤྱོད་ལ་སློབ་སྦྱོང་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བཟོ་བཞིན་འདུག
over 1 year
rfa.org tibetan us
བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཡར་རྒྱས་གསལ་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ནའང་བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཤུག
24 days
rfa.org tibetan us
ཆབ་སྲིད་བཙོན་མ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་ཐབས་སུ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།
over 1 year