uk Β«Saurari, Shirin Rana , 13:59, 30 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00Β» bbc.com hausa world news data 170 countries

bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 30 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 13 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 2 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 3 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 6 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 7 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 9 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 10 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 14 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 16 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 17 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 20 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 22 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 23 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 24 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 27 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 29 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 30 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 30 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 14 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 15 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 1 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 17 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 18 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 9 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 16 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 8 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 10 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 11 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 4 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 7 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 23 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 24 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 2 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 3 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 21 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 22 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 28 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 29 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 25 Yuni 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 13 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 13 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Satumba 2021 , Tsawon lokaci 30,00
11 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 30 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
12 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 30 Nuwamba 2021 , Tsawon lokaci 30,00
9 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 10 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 6 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 9 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 25 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 3 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 10 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 14 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 5 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 6 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 7 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 12 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 23 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 24 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 25 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 16 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 31 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 29 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 22 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 20 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 27 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 29 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 25 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 19 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 3 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 26 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 5 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 2 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 9 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 17 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 22 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Aprilu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 16 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 17 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 31 Mayu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 5 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 6 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 7 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 12 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 14 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 19 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 month
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 20 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
30 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
29 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 22 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
28 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 25 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
25 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 26 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
24 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 27 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
23 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
22 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 29 Yuli 2022 , Tsawon lokaci 30,00
21 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
18 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 2 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
17 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 3 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
16 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
15 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 5 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
14 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
11 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 9 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
10 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 10 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
9 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
8 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 12 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
4 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 16 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
3 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 17 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 days
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Agusta 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 19 hours
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 24 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 25 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 19 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 26 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 28 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 27 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 1 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 2 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 3 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 31 Janairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
7 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 7 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 10 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 9 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 18 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 11 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 14 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 16 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 15 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 17 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 21 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 4 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 24 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 2 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 8 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 7 Maris 2022 , Tsawon lokaci 30,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 23 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 22 Fabrairu 2022 , Tsawon lokaci 30,00
6 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Hantsi , 06:30, 13 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 29,30
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 13 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 13 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 13 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 13 Satumba 2021 , Tsawon lokaci 30,00
11 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 13 Disamba 2021 , Tsawon lokaci 30,00
8 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Safe , 05:29, 13 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Yamma , 19:29, 13 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Safe , 05:29, 30 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Yamma , 19:29, 30 Yuni 2022 , Tsawon lokaci 30,00
about 2 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59, 14 Maris 2022 , Tsawon lokaci 1,00,00
5 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 17 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 16 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 5 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 8 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 9 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 10 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 12 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 11 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 19 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 15 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 2 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 29 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 14 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 7 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 8 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 12 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 15 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 16 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 23 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 24 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 18 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 26 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 25 Maris 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 1 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 6 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 5 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 23 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 26 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 27 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 21 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 9 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 28 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 31 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 3 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 29 Aprilu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 6 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 4 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 14 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 10 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 11 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 17 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 19 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 21 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 20 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 12 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 24 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 7 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
over 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 25 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 26 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 27 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 28 Mayu 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 12 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 14 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 23 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 26 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 19 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 20 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 21 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 22 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 28 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 2 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 5 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 6 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 8 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 7 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 9 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 16 Yuli 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 3 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 4 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 5 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 16 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 20 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
12 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 19 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
12 months
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 10 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 11 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year
bbc.com hausa uk
Saurari, Shirin Rana , 13:59 , 12 Agusta 2021 , Tsawon lokaci 30,00
about 1 year