georgian latest world news data from 170 countries

bpn.ge georgian ge
Toyota-ქა და Mazda-ქ ჹემდეგ რუსეთს Isuzu Motors-იáƒȘ დაჱოვებს
7 minutes
bpn.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - ვჼედავთ პირდაპირ აჩიარებას, რომ პოლიჱიკური პარჱიები „ჹავი áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜áƒ—â€œ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ“áƒ”áƒ‘áƒ
7 minutes
netgazeti.ge georgian ge
კეზერაჹვილი ოლიგარჄი ვერ იჄნება, იქ ეჼმარება ოპოზიáƒȘიაქ – ინჱერვიუ ჼაბეიჹვილთან
17 minutes
rustavi2.ge georgian ge
პურის Ⴠაქი ჹემáƒȘირდა - ჼორბლისა და áƒ€áƒ„áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ მარაგები უაჼლოეს მომავალჹი პურის Ⴠაქიქ სჱაბილურობას უზრუნვ
18 minutes
interpressnews.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი -  „ნაáƒȘიონალური áƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ მაგალითზე ვჼედავთ, რა არიქ áƒáƒšáƒ˜áƒ’áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒĄ მავნე გავლენა პოლი
19 minutes
interpressnews.ge georgian ge
ჩრდილოეთ ოსეთჹი სჼვა რეგიონებიდან ჱრანსპორჱის ჹესვლის ჹეზჩუდვა იგეგმება
19 minutes
interpressnews.ge georgian ge
ლევან იოსელიანი რუსებზე - დჩეს ეს ადამიანები ა჊არ არიან ჱურისჱები, ეს არიქ კონკრეჱული áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜, ე.჏. დე
19 minutes
interpressnews.ge georgian ge
ევროკავჹირი წევრი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მობილიზაáƒȘიაქ გამოჄáƒȘეული რუსების მისაჩებად და áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ˜áƒĄ მისაáƒȘემად რ
19 minutes
interpressnews.ge georgian ge
áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜ დანილოვი - რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჭიანურებს კრემლის რეჟიმი მოლაპარაკებებს, მით  უარესდება პირობები - უკრაი
19 minutes
sportall.ge georgian ge
გაირკვა რამდენი მიიჩო "რუბინმა" კვარაáƒȘჼელიას áƒąáƒ áƒáƒœáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒšáƒ˜
20 minutes
sportall.ge georgian ge
თბილისჹი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ და უკრაინის ჱერიჱორიული მთლიანობის და áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჼარდასაჭერად მსვლელობა მიმდ
20 minutes
civil.ge georgian ge
ომბუდსმენობის მსურველთა áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ ჹემადგენლობა áƒȘნობილია
22 minutes
news.ge georgian ge
Pink Floyd-ის დამაარსებელმა როჯერ უოჱერსმა პუჱინს ჩია წერილი მისწერა
30 minutes
rustavi2.ge georgian ge
რეალურად, რა გაჼდა "ნაáƒȘიონალურ მოძრაობალი"Â áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ და პოლიჱიკური დაპირისპირების მიზეზი -  "áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜
33 minutes
timer.ge georgian ge
Ⴠოთლი, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერიჱორიული მთლიანობისთვის ბრძოლალი დაჩუპულ გმირთა ჼსოვნას პაჱივი მიაგეს
36 minutes
timer.ge georgian ge
რუსული მედიის áƒȘნობით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ-რუსეთის საზჩვარზე მყოჀ გაწვევას áƒ“áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš რუსეთის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ
36 minutes
timer.ge georgian ge
ჼავიერ კოლომინა – პრემიერთან ჹეჼვედრაზე ვისაუბრეთ â€žáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნების“ ყოჀილი წევრების განáƒȘჼადებებზე, ი
36 minutes
timer.ge georgian ge
ჹინაგან áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ სამინისჱროს განáƒȘჼადება
36 minutes
timer.ge georgian ge
ჼავიერ კოლომინა – მზად უნდა იყოთ და მითითებული რეჀორმები გააჱაროთ, არსებობს áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ და ამით უნდ
36 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜ áƒ›áƒ˜áƒŹáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ•áƒ áƒ მოჼდა, ბიძგები áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜áƒȘ იგრძნობოდა
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
1993 წლის ჹემოდგომის თვითმჼილველები - რეპორჱაჟი ჭუბერიდან
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
“პუჱინი სჱალინის გზას დაადგა“ - უილიამ კორჱნი, ამერიკის ყოჀილი ელჩი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
ზურაბიჹვილი გომელაურს რუსეთიდან áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹემოსვლის საკითჼზე ელაპარაკა
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
Pink Floyd-ის დამაარსებელმა როჯერ უოჱერსმა ჩია წერილი მისწერა პუჱინს
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
ალან გაგლოევმა ოკუპირებულ áƒȘჼინვალჹი áƒĄáƒáƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ áƒ›áƒ–áƒáƒ“áƒ§áƒáƒ€áƒœáƒ˜áƒĄ დონის áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ მოითჼოვა
37 minutes
radiotavisupleba.ge georgian ge
ირანელ áƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ”áƒš ალი áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ›áƒ˜áƒĄ საპროჱესჱო გამოსვლებისკენ áƒŹáƒáƒ„áƒ”áƒ–áƒ”áƒ‘áƒáƒšáƒ˜ ადანაჹაულებენ
37 minutes
for.ge georgian ge
პეჱრე áƒȘისკარიჹვილის გაჱაáƒȘება პანკისჹი
about 1 hour
sportall.ge georgian ge
200 კგ წონის მამაკაáƒȘი áƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ პროგნოზის ჹიჹით, მნიჹვნელოვნად გაჼდა
about 1 hour
sportall.ge georgian ge
როგორ áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒĄ áƒ«áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ ქიáƒȘოáƒȘჼლის áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒáƒ–áƒ”
about 1 hour
for.ge georgian ge
"ბრიუსელის კომბოსჱოს ჭამას ჰგავს", — კანიე ვესჱის თჄმით, წიგნებს არ კითჼულობს
about 1 hour
for.ge georgian ge
აჼალმა მეთოდმა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ, არამიწიერი áƒȘივილიზაáƒȘიიქ კვალის პოვნის ჹანსი გაზარდოს
about 1 hour
for.ge georgian ge
მე áƒȘოლთან ყველაჀერი რიგზე áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ — ადამ დევინი, რომელიáƒȘ ადამ ლევინჹი ეჹლებათ
about 1 hour
rustavi2.ge georgian ge
ბავჹვთა რაგბის განვითარების მიზნით მემორანდუმი გაჀორმდა
about 1 hour
sportall.ge georgian ge
რუსეთის თავდაáƒȘვის უწყება - სამინისჱრო არ გეგმავს მიმაროს ყაზაჼეთის, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ და სჼვა áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ქა
about 1 hour
sportall.ge georgian ge
გაირკვა რამდენი მიიჩო კვარაáƒȘჼელიას áƒąáƒ áƒáƒœáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒšáƒ˜ "რუბინმა"
about 1 hour
gurianews.com georgian ge
ჼარკოვის áƒáƒšáƒ„áƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ კუპიანსკ-უზლოვი ოკუპანჱებისგან áƒ’áƒáƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ – ოლეგ სინეგუბოვი
about 1 hour
radiotavisupleba.ge georgian ge
გრიპის აáƒȘრა - ვისთვის (არ)არიქ áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ და სად ლეიძლება გაკეთება
about 1 hour
for.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ ქáƒȘილასა და áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ‘áƒ“áƒáƒĄ ჹორის (მეორე ნაწილი)
about 1 hour
for.ge georgian ge
„კეზერაჹვილის მოჄმედები არალოგიკურიáƒȘ არიქ -ურთიერთობას ისეთ áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ—áƒáƒœ იწყებს, რომელთა გამარჯვების ლ
about 1 hour
sportall.ge georgian ge
დმიჱრო კულება - ევროკავჹირჹი გრძელდება აჼალი áƒĄáƒáƒĄáƒáƒœáƒ„áƒȘიო პაკეჱის ჹემუჹავება - ჩრმა áƒšáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სიჱყვები
about 1 hour
interpressnews.ge georgian ge
ანონსი 28 áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜
about 1 hour
bpn.ge georgian ge
„პუჱინის მზარეული“ - ვინ არიქ და რა áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ€áƒšáƒáƒ‘áƒĄ ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინი, რომელიáƒȘ „ვაგნერს“ აჀი
about 1 hour
interpressnews.ge georgian ge
ალლ-იქ გენერალური პროკურორის მოადგილე - áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ, ვიჀიჄროთ áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ“áƒ˜áƒȘიიქ ჼელჹეკრულებაზე ჩვ
about 1 hour
interpressnews.ge georgian ge
იუქჹიáƒȘიიქ მინისჱრი ევროკავჹირის აჩმოსავლეთ ევროპისა და áƒȘენჱრალური აზიის სამუჹაო áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ წევრებს ჹეჼვდ
about 1 hour
interpressnews.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - „ჹჱამპი“, რომელსაáƒȘ მესაზჩვრე არჱყამს, ჩათვალეთ არიქ ვიზა - კონჱროლდება ვინ უნდა ლ
about 1 hour
news.ge georgian ge
ინალ არძინბამ და სერგეი ლავროვმა ორმაგი â€žáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ საკითჼების მოგვარების ჹესაჼებ ე.჏. ჹეთანჼმება
about 2 hours
gurianews.com georgian ge
რუსეთი Â áƒ˜áƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ იჄნება უკან დაიჼიოს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, უკრაინასა და მოლდოვაჹი – ევროპარლამენჱარი
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი -  „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ მაგალითზე ვჼედავთ, რა არიქ áƒáƒšáƒ˜áƒ’áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒĄ მავნე გავლენა პოლიჱიკაზე
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
რუსული მედია - რუსეთ-áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საზჩვარზე გამჹვებ áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒ—áƒáƒœ გაწვევას áƒ“áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš რუსეთის მოჄალაჄ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
უკრაინელებმა ჼარკოვის ოლჄლი 454 დასაჼლებული áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒ˜ áƒ’áƒáƒáƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒĄ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
არჩილ თალაკვაძე - საგარეო ასპარეზზე არსებობენ პოლიჱიკური ძალები, რომლებსაáƒȘ არ სურთ, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ გაძლი
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
â€žáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ბანკის“ მჼარდაჭერით Startup Grind-ზე Phubber App-იქ áƒ“áƒáƒ›áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ წარდგებიან
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
გენერალური პროკურორი ირაკლი ლოთაძე ინგლისის და უელსის პროკურაჱურის áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄÂ áƒ“áƒ áƒ›áƒ”áƒ€áƒ˜áƒĄ áƒ›áƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ”áƒšáƒĄÂ áƒ›áƒáƒ„áƒĄ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
აჀგან მუჼთარლი - პროკურაჱურაჹი გვითჼრეს, რომ სოსო გოგაჹვილს ჩვენება ბოლომდე არ მიუáƒȘია და ამიჱომ ოჄმი
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
საპარლამენჱო კონჱროლისა და ზედამჼედველობის გაუმჯობესების მიზნით რეგლამენჱჹი áƒȘვლილებები ჹედის
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒ—áƒ•áƒ˜áƒ—áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჼელჹეწყობის საგრანჱო პროგრამის Ⴠარგლებლი დევნილთა და ეკომიგრანჱთა განაáƒȘჼადების მიჩება
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒ€áƒźáƒ˜áƒ–áƒ”áƒšáƒ˜ გაჼდა ევროპა და დასავლეთი, რაáƒȘ იძლევა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ, რომ ოკუპაáƒȘია, რ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
უკრაინამ რუსეთჹი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒœáƒšáƒ˜áƒĄ áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒáƒ áƒąáƒ˜ საკანონმდებლო დონეზეáƒȘ აკრძალა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ლარსის სასაზჩვრო áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒ—áƒáƒœ 28 áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒĄ საპროჱესჱო აჄáƒȘია გაიმართება
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
პარლამენჱის ვებ-გვერდზე მთელი რიგი ინჀორმაáƒȘიიქ გამოჄვეყნება სავალდებულო ჼდება
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
აჀგან მუჼთარლი პროკურაჱურაჹი მივიდა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ თავდაáƒȘვის მინისჱრი ჼავიერ კოლომინას ჹეჼვდა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ უნივერსიჱეჱის áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ›áƒ, სჱუდენჱებმა და áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒáƒ -მასწავლებლებმა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ჼარკოვის ოლჄლი ჩადენილი სამჼედრო დანაჹაულების გამოძიებალი უკრაინას áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ ეროვნული ჟანდარმერია
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
რაჹი ბრეგაძემ სისჼლის სამართლის áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ ევროკავჹირის áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ თანამჹრომლობის ორგანოს პრეზიდენჱთან ქ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ილია დარჩიალვილმა სისჼლის სამართლის საერთაჹორისო სასამართლოს პროკურორის მოადგილესთან ჹეჼვედრა გამართ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
„ჯორჯიან უოთერ ენდ áƒ€áƒáƒŁáƒ”áƒ áƒ˜â€œ სპეáƒȘიალურ განáƒȘჼადებას ავრáƒȘელებს
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
თეა აჼვლედიანი - áƒáƒ€áƒźáƒáƒ–áƒ”áƒ‘áƒ—áƒáƒœ ერთად უნდა დავდგეთ მჹვიდობის განმჱკიáƒȘებისთვის
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
„იმოჄმედე გენოáƒȘიდის აჩიარებისთვის“ Ⴠარგლებლი პარლამენჱთან  გამოჀენა გაიმართა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ჹინაგან áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ მინისჱრი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ევროკავჹირის წარმომადგენლობის აჼლად დანიჹნულ áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒĄ ჹეჼვ
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ირაკლი ლოთაძე საუდის არაბეთის გენერალურ პროკურორს საუდ აბდულლაჰ მ.áƒáƒšáƒšáƒáƒ áƒ˜áƒ€áƒĄ ჹეჼვდა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
ვაჼჱანგ გომელაური ირანის ისლამური რესპუბლიკის აჼლად დანიჹნულ áƒ”áƒšáƒ©áƒĄ ჹეჼვდა
about 2 hours
interpressnews.ge georgian ge
რაჹი ბრეგაძე ალლ-იქ გენერალური პროკურორის მოადგილეს, იუქჹიáƒȘიიქ დეპარჱამენჱის საერთაჹორისო ურთიერთობე
about 2 hours
sportall.ge georgian ge
ადმინისჱრაáƒȘია - პრეზიდენჱმა და ლქ მინისჱრმა áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ წინაჹე არსებული გამოწვევები განიჼილეს - პრეზიდენ
about 2 hours
sportall.ge georgian ge
აჀგან მუჼთარლის ადვოკაჱი - გოგაჹვილის გამოკითჼვის áƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ გაáƒȘნობის საჹუალება არ მოგვáƒȘეს - მრჩება განáƒȘდ
about 2 hours
sportall.ge georgian ge
U19. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ნაკრებმა მესამე áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ˜áƒȘ წააგო
about 2 hours
sportall.ge georgian ge
კვეკვესკირი: ეს გუნდი განსაკუთრებულია და მიზნის მიჩწევა ლეგვიძლია
about 2 hours
rustavi2.ge georgian ge
ეჭვები იყო და აჼლა ვჼედავთ პირდაპირ აჩიარებას, რომ ოპოზიáƒȘიურ Ⴠლანგზე ჹავი áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜ ჱრიალებს - ჹალვა პაპუ
about 2 hours
ambebi.ge georgian ge
იყიდება 10 ოთაჼიანი სასჱუმრო ბორჯომჹი
about 2 hours
for.ge georgian ge
áƒźáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ კვარაáƒȘჼელიას áƒĄáƒáƒąáƒ áƒáƒœáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ ჩირებულება 20 მილიონით გაიზარდა!
about 2 hours
for.ge georgian ge
კასანო: "ჰოლანდმა áƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ˜áƒĄ თამაჹი არ იáƒȘიქ"
about 2 hours
for.ge georgian ge
პარედესი: "მბაპესთან ადამიანური ურთიერთობა არასდროს მჄონია"
about 2 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
რაქ იზამს კრემლი უკრაინის ჱერიჱორიების მორიგი áƒáƒœáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒĄ ჹემდეგ?
about 2 hours
for.ge georgian ge
ჼაჭოს ჩვეზელები ვაჹლის გულსართით
about 2 hours
sportall.ge georgian ge
ჹალვა პაპაჹვილი - „ჹჱამპი“, რომელსაáƒȘ მესაზჩვრე არჱყამს, ჩათვალეთ არიქ ვიზა - კონჱროლდება ვინ უნდა ჹე
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
მუსოლინის áƒ€áƒáƒšáƒ˜áƒ–áƒ›áƒ˜áƒĄ ჀერჀლიდან დაბადებული ლიდერი და ულჱრამემარჯვენეობა, როგორáƒȘ მამაზე áƒšáƒŁáƒ áƒ˜áƒĄáƒ«áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ - ვი
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
რუქი სამართალდამáƒȘავები 31 წლის პოეჱს, ომის საწინააჩმდეგო áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამო, სასჱიკად გაუსწორდნენ - ჹემზ
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
ადმინისჱრაáƒȘია - პრეზიდენჱმა და ლქ მინისჱრმა áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ წინაჹე არსებული გამოწვევები განიჼილეს -  პრეზიდე
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
“აზოვსჱალის“ ყველაზე ნაწამები ჱყვე, მიჼეილ დიანოვი áƒ’áƒáƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹემდეგ ოჯაჼს პირველად ჹეჼვდა - ემო
about 3 hours
gurianews.com georgian ge
áƒ›áƒ˜áƒŹáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ•áƒ áƒ აჭარალი – ეპიáƒȘენჱრი áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜, საზჩვართან აჼლოს იყო
about 3 hours
for.ge georgian ge
ჹინაგან áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ მინისჱრი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ევროკავჹირის წარმომადგენლობის აჼალად დანიჹნულ áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒĄ ჹეჼ
about 3 hours
for.ge georgian ge
ნინო áƒ’áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒąáƒáƒ«áƒ”: ჩემი გადადგომის áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება იყო
about 3 hours
for.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი:  „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ მაგალითზე ვჼედავთ, რა არიქ áƒáƒšáƒ˜áƒ’áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒĄ მავნე გავლენა პოლიჱიკაზე
about 3 hours
for.ge georgian ge
არჩილ თალაკვაძე: áƒ™áƒáƒœáƒ€áƒšáƒ˜áƒ„áƒąáƒ›áƒ, რაáƒȘ „ნაáƒȘმოძრაობალი“ მიმდინარეობს, ნათლად გამოაჩინა, რომ დეოლიგარჄიზაáƒȘიი
about 3 hours
news.ge georgian ge
BBC: რამდენს იჼდიან რუსები áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ჹემოსასვლელად
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
ლქქ: ბოლო 10 დჩეჹი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ რუსეთის 78 742 მოჄალაჄე ჹემოვიდა
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
რაჱომ არ კეჱავს რუსეთი საზჩვარს მობილიზაáƒȘიიქ მიუჼედავად?
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
ბაჩო დოლიძე - „ნაáƒȘიონალური მოძრაობა“ არ დაიჹლება - გამოსავალს ყველა ვარიანჱჹი ვნაჼავთ
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
კაჹია: áƒ—áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ›áƒ”áƒąáƒ˜ áƒ„áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ აჩება ძალიან რთულია
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - „ჹავი áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜â€œ ჱრიალებს ოპოზიáƒȘიურ Ⴠლანგზე - ვჼედავთ პირდაპირ აჩიარებას, რომ პოლიჱიკუ
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - არასამთავრობო ორგანიზაáƒȘიები დაჼურული პროáƒȘესით გარიგდნენ კანდიდაჱებზე, რაáƒȘ ადასჱურ
about 3 hours
bpn.ge georgian ge
1 ალლ დოლარის ოჀიáƒȘიალური ჩირებულება 2.8385 ლარი გაჼდა
about 3 hours
timer.ge georgian ge
სერგეი ლავროვმა და ინალ არძინბამ ორმაგი áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ ჹეთანჼმებას ჼელი მოაწერეს
about 3 hours
timer.ge georgian ge
áƒȘნობილი რუქი მომჩერალი ბორის მოისეევი გარდაიáƒȘვალა
about 3 hours
timer.ge georgian ge
მაკა ბოჭორიჹვილი საპარლამენჱო დელეგაáƒȘიასთან ერთად უნგრეთს ეწვევა
about 3 hours
timer.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ გენერალური პროკურორი ირაკლი ლოთაძე ინგლისის და უელსის პროკურაჱურის áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄ და...
about 3 hours
interpressnews.ge georgian ge
გრიგოლ ლილუაჹვილი - უსმენენ იმას, ვინáƒȘ კანონიერ áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ–áƒ” არიქ მოსასმენი, ეს ემსაჼურება áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ
about 3 hours
interpressnews.ge georgian ge
ვაჼჱანგ გომელაური - ჹარჹან დავაკავეთ ძებნილი, რომელმაáƒȘ 20 წლის წინ პოლიáƒȘიელი ჩაáƒȘჼრილა - ყველას უნდოდ
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
ჹალვა პაპუაჹვილი - როგორáƒȘ არ უნდა მოუაროს ოპოზიáƒȘიამ საკითჼს, áƒáƒšáƒ˜áƒ’áƒáƒ áƒ„áƒ”áƒ‘áƒĄ ა჊მოაჩენენ საკუთარ რიგჹი - „
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
რამაზ áƒĄáƒáƒ§áƒ•áƒáƒ áƒ”áƒšáƒ˜áƒ«áƒ” - ნიკა მელიას რესურსი áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, ვიდრე სჼვებს, თუკი გამოეყოჀა და áƒ˜áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ დამოუკიდებლა
about 3 hours
sportall.ge georgian ge
áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საზჩვარიდან 64 კმ-ლი 5.3 მაგნიჱუდის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ˜áƒĄ áƒ›áƒ˜áƒŹáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ•áƒ áƒ მოჼდა
about 3 hours
news.ge georgian ge
áƒ›áƒ˜áƒŹáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ•áƒ áƒ áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜. ბიძგები იგრძნობოდა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერიჱორიაზე
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
ვოლვო Ⴤარქი áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ აჼალ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒáƒĄ – ინჱერიერის დაáƒȘულობის სისჱემას წარადგენს
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜ 5.3 მაგნიჱუდის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ˜áƒĄ áƒ›áƒ˜áƒŹáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ•áƒ áƒ მოჼდა, ბიძგები იგრძნობოდა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜áƒȘ
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
áƒȘნობილია სამუჹაო áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ ჹემადგენლობა, რომელმაáƒȘ ომბუდსმენობის კანდიდაჱები უნდა áƒšáƒ”áƒáƒ€áƒáƒĄáƒáƒĄ
about 3 hours
netgazeti.ge georgian ge
„ყაზბეგის“ გამჹვებ áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒ—áƒáƒœ აჄáƒȘია ჩაინილნა
about 3 hours
civil.ge georgian ge
სალომე ზურაბიჹვილი უკრაინაჹი მიმდინარე áƒ áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒœáƒ“áƒŁáƒ›áƒ”áƒ‘áƒĄ გმობს
about 3 hours
civil.ge georgian ge
არასამთავრობო ორგანიზაáƒȘიებმა ომბუდსმენობის სამი კანდიდაჱი წარადგინეს
about 3 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
"პარლამენჱს და პრემიერ-მინისჱრს მივმართავ ჹს მინისჱრის გადადომის მოთჼოვნით" - მუჼთარლი
about 4 hours
bpn.ge georgian ge
ბანკების áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜ 4.3 მლრდ ლარით გაიზარდა
about 4 hours
bpn.ge georgian ge
თელავჹი მიმდინარე და დაგეგმილი სამუჹაოები  áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜áƒĄ მინისჱრის მოადგილეებმა áƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ მერთან ერთ
about 4 hours
bpn.ge georgian ge
ნომინალური და áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜ განაკვეთები - რაქ უნდა მივაჄáƒȘიოთ ყურადჩება სესჼის აჩებისას
about 4 hours
bpn.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ბიზნეს ასოáƒȘიაáƒȘიალი áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ საგადასაჼადო ანგარიჹ-ჀაჄჹურიქ გამოწერის სპეáƒȘიალურ წესჹი დ
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
ჹინმიუსვლელო სადა ჟარ, ჹენ ჼომ რუსეთი გიყვარდა? - áƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ˜áƒĄ კავჹირის თანამჹრომლები დაიკარგნენ
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
"ინჱერი" მის დამაჱებას áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ áƒȘდილობდა, áƒźáƒ•áƒ˜áƒ©áƒáƒĄ ჹესაჼებ მირჩა áƒšáƒŁáƒ©áƒ”áƒĄáƒ™áƒŁáƒĄáƒ’áƒáƒœ გავიგე" - "ინჱერის" ყოჀი
about 4 hours
for.ge georgian ge
პრემიერ-მინისჱრმა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ერთიანობისთვის ბრძოლალი დაჩუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით ჹეამკო
about 4 hours
for.ge georgian ge
კაჼა კალაძე “ჱვ პირველს” მოსამართლე áƒ’áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒąáƒáƒ«áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ: თჄვენ, ჩამოყალიბდით,  ეგ როდის მოჼდა -  2018
about 4 hours
for.ge georgian ge
ლევან ნიკოლეიჹვილი:  დჩეს ჩვენ Ⴤვეყანალი რჩება დააჼლოებით 50 000 ადამიანი, რომელთა უმეჱესობა არიქ Ⴤა
about 4 hours
for.ge georgian ge
ვაჼჱანგ გომელაური სომჼეთის რესპუბლიკის აჼლად დანიჹნულ áƒ”áƒšáƒ©áƒĄ ჹეჼვდა
about 4 hours
for.ge georgian ge
გიორგი ვალაძე: დაუყოვნებლივ უნდა დაიკეჱოს ჩვენი საზჩვარი, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ უჱანკო áƒáƒœáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ არ მოჼდეს -
about 4 hours
for.ge georgian ge
ირაკლი áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ”: რუსეთ-áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საზჩვრის áƒáƒ áƒ©áƒáƒ™áƒ”áƒąáƒ•áƒ˜áƒĄ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იქ, რომ ჩვენი თანამ
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
იოსებ ჼაჼალეიჹვილი - არ ყოჀილა არáƒȘერთი დჩე, რომ არ გვაჼსოვდეს áƒáƒ€áƒźáƒáƒ–áƒ”áƒ—áƒ˜ - ჩვენ ერთმანეთი მჹვიდობით უნ
about 4 hours
for.ge georgian ge
ლქქ რუსეთიდან ჹემომსვლელ პირთა სჱაჱისჱიკას áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ
about 4 hours
for.ge georgian ge
ილია მეორე: დჩეს არიქ მწუჼარების დჩე - დაáƒȘემა სოჼუმისა, მაგრამ არ ჹეგეჹინდეთ, მწუჼარება ჩვენი ქიჟარუ
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
კაჼეთის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ რწმუნებულმა, თელავის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ áƒáƒ€áƒźáƒáƒ–áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ ომჹი დაჩუპულთა ჟქ
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
თორნიკე რიჟვაძემ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერიჱორიული მთლიანობისთვის დაჩუპული áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჼსოვნას პაჱივი მიაგო
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
გორის მერია - გორის მუნიáƒȘიპალიჱეჱის მერია áƒ€áƒáƒ áƒŁáƒ›áƒšáƒ˜ „ადგილობრივ დონეზე მოჄალაჄეთა მონაწილეობის გაძლიერ
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
ბოლნისის, დაბა კაზრეთისა და რამდენიმე áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ 24-საათიანი წყალმომარაგებისთვის სისჱემების მჹენებლობა ი
about 4 hours
interpressnews.ge georgian ge
თელავჹი მიმდინარე და დაგეგმილი სამუჹაოები  áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜áƒĄ მინისჱრის მოადგილეებმა, მზია გიორგობიანმა
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
არჩილ თალაკვაძე - áƒ™áƒáƒœáƒ€áƒšáƒ˜áƒ„áƒąáƒ›áƒ, რაáƒȘ „ნაáƒȘმოძრაობალი“ მიმდინარეობს, ნათლად გამოაჩინა, რომ დეოლიგარჄიზაáƒȘი
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
ლქქ რუსეთის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიერ ბოლო 10 დჩეჹი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საზჩვრის კვეთის სჱაჱისჱიკას áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ
about 4 hours
civil.ge georgian ge
პუჱინის მობილიზაáƒȘიაქ გამოჄáƒȘეულები – რა ჼდება ლარსის გამჹვებ áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒ—áƒáƒœ?
about 4 hours
civil.ge georgian ge
პრეზიდენჱი და პრემიერი ჼავიერ კოლომინას ჹეჼვდნენ
about 4 hours
rustavi2.ge georgian ge
აჀგან მუჼთარლი ადვოკაჱთან ერთად პროკურაჱურაჹი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მასალებს ეáƒȘნობა
about 4 hours
rustavi2.ge georgian ge
უთვალთვალებდა თუ არა ნელი დოროყალვილი კერძო áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მეჹვეობით ნიკოლოზ ბასილაჹვილს - დოროყაჹვილი
about 4 hours
rustavi2.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჹინაგან áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ სამინისჱროს რუსეთის ჀედერაáƒȘიიდან ჹემოსული და გასული áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ რაოდენო
about 4 hours
rustavi2.ge georgian ge
აჼალი ბრალდება- ნეკა დოროყაჹვილი ნიკოლოზ ბასილაჹვილს უკანონო მიყურადებაჹიáƒȘ ადანაჹაულებს და ამბობს, რ
about 4 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
უკრაინაჹი მძიმე ბრძოლებია, რუსეთჹი გრძელდება მობილიზაáƒȘიიქ წინააჩმდეგ საპროჱესჱო გამოსვლები
about 4 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
რუქიქ საჼლი - როგორ ყიდულობენ რუსეთის მოჄალაჄეები áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ• áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜?
about 4 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ” საზჩვრის áƒ©áƒáƒ™áƒ”áƒąáƒ•áƒáƒ–áƒ”: ჩვენი მოჄალაჄეები მრავლად áƒȘჼოვრობენ რუსეთჹი
about 4 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
ლქქ áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ რუსეთის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹემოსვლის სჱაჱისჱიკას
about 4 hours
gurianews.com georgian ge
ლქქ რუსეთიდან ჹემომსვლელ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სჱაჱისჱიკას áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
რუსეთს სამი ბირთვული ჩემოდანი áƒáƒ„áƒ•áƒĄ - ვინ იჩებს გადაწყვეჱილებას რუსეთჹი ბირთვული იარა჊იქ გამოყენებაზე
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
(+18)"უეჭველი მოგჱყდებოდა" - მობილიზებული რუქი ბიჭები ერთმანეთს áƒ€áƒ”áƒźáƒĄ ამჱვრევენ რომ ომჹი არ წავიდნენ
about 4 hours
sportall.ge georgian ge
აჀგან მუჼთარლი - დჩეს ადვოკაჱთან ერთად პროკურაჱურაჹი გავეáƒȘნობით ჩემი გაჱაáƒȘების ჹესაჼებ არსებული áƒĄáƒáƒ„áƒ›
about 4 hours
bpn.ge georgian ge
წელს მოსავალი 30%-ით ჹემáƒȘირდა - რა ჊ირქ თჼილი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜
about 5 hours
bpn.ge georgian ge
áƒáƒ€áƒ áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ სასურსათო áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒĄ Ⴤველაა - ბანანის სულ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱი პლანჱაáƒȘია TR4-ით ინჀიáƒȘირდება
about 5 hours
bpn.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ზეთი áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ, კიდევ áƒ’áƒáƒ˜áƒáƒ€áƒ“áƒ”áƒĄ
about 5 hours
gurianews.com georgian ge
“ჩვენ ძალიან მალე გავერთიანდებით რუსეთთან” – თვითგამოáƒȘჼადებული დონეáƒȘკის  áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ˜
about 5 hours
gurianews.com georgian ge
„არ ლეიძლება გლოვაჹი ვიáƒȘჼოვროთ”- სალომე ზურაბიჹვილი
about 5 hours
for.ge georgian ge
ბრიჱანული დაზვერვის ინჀორმაáƒȘიით, პუჱინმა უკრაინის ოკუპირებული ჱერიჱორიების რუსეთთან ჹეერთების ჹესაჼე
about 5 hours
for.ge georgian ge
რუსეთის ერთ-ერთ სკოლაჹი სროლის ჹედეგად დაჩუპულთა რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა
about 5 hours
for.ge georgian ge
გაეროს წარმომადგენელი: ჰაიჱიზე ჰუმანიჱარულ áƒ™áƒáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ áƒáƒ€áƒáƒ
about 5 hours
for.ge georgian ge
იაგო áƒźáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜áƒ: ომბუდსმენის თანამდებობაზე არ გამოგვადგნენ „ენჯეოჹნიკები", ამიჱომ უნდა ავირჩიოთ ადამიანი
about 5 hours
for.ge georgian ge
რომან გოáƒȘირიძე: ,,ნაáƒȘიონალური áƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€ áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒáƒ‘áƒáƒšáƒ˜ ყველა არიქ Ⴠრთიანი ანგელოზი, მჼოლოდ ერთი,
about 5 hours
for.ge georgian ge
ირაკლი áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ”: áƒ™áƒáƒœáƒ€áƒšáƒ˜áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜, რომელიáƒȘ აჼლა „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ" ჹიგნითაა, პოლიჱიკური სისჱემის გაჯანსაჩების
about 5 hours
for.ge georgian ge
ირაკლი áƒ–áƒáƒ áƒ„áƒŁáƒ: ომბუდსმენი, რომელიáƒȘ დჩეს გვყავს, ა჊მოჩნდა „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ ინჱერესების გამჱარებელი და ზ
about 5 hours
for.ge georgian ge
დავით ბერძენილვილი: უკრაინის ოკუპირებულ ჱერიჱორიებზე მიმდინარე áƒ€áƒĄáƒ”áƒ•áƒ“áƒáƒ áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒœáƒ“áƒŁáƒ›áƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საგა
about 5 hours
for.ge georgian ge
დავით áƒŁáƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜: ვითჼოვთ რუსეთთან არა საზჩვრის áƒ©áƒáƒ™áƒ”áƒąáƒ•áƒáƒĄ, არამედ დარეგულირებას – მკაáƒȘრი სავიზო რეჟიმ
about 5 hours
for.ge georgian ge
ლევან ბეჟაჹვილი: „ნაáƒȘიონალურ áƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒáƒĄâ€œ ჹლიდნენ 2012 წლის ჹემდეგ, მაგრამ არ და ვერ დაიჹლება, რადგან
about 5 hours
for.ge georgian ge
პრემიერ-მინისჱრი ირაკლი ჩარიბაჹვილი კავკასიასა და áƒȘენჱრალურ აზიაჹი ნაჱოს გენერალური მდივნის სპეáƒȘიალუ
about 5 hours
for.ge georgian ge
ლევან ჼაბეიჹვილი „ნაáƒȘიონალურ მოძრაობალი“ მომჼდარ დაპირისპირებაზე: აზრთა სჼვადასჼვაობა არსებობს და ქა
about 5 hours
for.ge georgian ge
რაჹი იონათამიჹვილი: მიდის ნადირობა კეზერაჹვილის კრიმინალურ áƒ€áƒŁáƒšáƒ–áƒ” მათი მჼრიდან. ჀაჄჹია, რომ ამ ადამია
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
"მაიაკოვსკის კითჼვის" მონაწილეს სისჼლის სამართლის ბრალდება წაუყენეს
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
რუსლან აბალიძემ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერიჱორიული მთლიანობისთვის დაჩუპულთა ჼსოვნას პაჱივი მიაგო
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
ნიკოლოზ ბასილაჹვილის áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ პროკურორის განáƒȘჼადებით, ბრალდების მჼარეს აჩნიჹნულ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ–áƒ” გამამჱყუნებელი
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
აჭარიქ უმაჩლესმა საბჭომ რიგგარეჹე პლენარულ სჼდომაზე უსკო-ქ სამი წევრი áƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ კენჭისყრით აირჩია
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
ირაკლი áƒ–áƒáƒ áƒ„áƒŁáƒ - ომბუდსმენი, რომელიáƒȘ დჩეს გვყავს, ა჊მოჩნდა „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ ინჱერესების გამჱარებელი და
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
დავით მესჼიჹვილი - ასეთი მიდგომაა: „რუსული სანომრე ნიჹანი აიჩე და იგულავე“ - კანონის მოთჼოვნები ვრáƒȘე
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
ნიკოლოზ ბასილაჹვილის ადვოკაჱი - ნებისმიერ áƒáƒ‘áƒ˜áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ  პირს დარჩებოდა ჹთაბეჭდილება, რომ ნელი დოროყაჹვილი
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒ›áƒ”áƒŁáƒ€áƒ” ჹიო - áƒžáƒáƒąáƒ áƒ˜áƒáƒ áƒ„áƒĄ არაერთჼელ áƒŁáƒ—áƒ„áƒ•áƒáƒ›áƒĄ, რალიáƒȘ ჩვენ ყველანი ვეთანჼმებით, რომ áƒáƒ€áƒźáƒáƒ–áƒ”áƒ‘áƒ›áƒáƒȘ და Ⴤართველებ
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒ™áƒáƒ™áƒáƒ‘áƒáƒ«áƒ˜áƒĄ áƒ„áƒŁáƒ©áƒáƒ–áƒ” გზის რეაბილიჱაáƒȘია მიმდინარეობს
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
მაჱეუჹ მორავიეáƒȘკი აáƒȘჼადებს, რომ რუსულ გაზსადენებზე მომჼდარი გაჟონვა დივერსიული აჄჹია
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
სოჼუმის დაáƒȘემიდან 29 წლისთავთან დაკავჹირებით, კობა კობალაძემ სამჹობლოსათვის áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄ ველზე დაáƒȘემული გ
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
გორის ვიáƒȘე-მერმა, ჹიდა áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒšáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ რწმუნებულმა და გორის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ჱე
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ბიზნეს ასოáƒȘიაáƒȘიალი áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ საგადასაჼადო ანგარიჹ-ჀაჄჹურიქ გამოწერის სპეáƒȘიალურ წესჹი დ
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ გენერალური პროკურორი ირაკლი ლოთაძე áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ უმაჩლესი სააპელაáƒȘიო სასამართლოს გენერალურ პრ
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
სოჼუმის დაáƒȘემის 29 წლისთავთან დაკავჹირებით, ბოლნისის მერმა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჱერიჱორიული მთლიანობისთვის ჏ა
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
პრემიერ-მინისჱრი ავსჱრიის საპარლამენჱო დელეგაáƒȘიაქ ჹეჼვდა
about 5 hours
timer.ge georgian ge
გაერო – რუსეთის აგრესიის ჹედეგად, უკრაინაჹი 5 996 მჹვიდობიანი მოჄალაჄე, მათ...
about 5 hours
gurianews.com georgian ge
ყველას მოვუწოდებ სულიერი მობილიზაáƒȘიისკენ, რაáƒȘ ყველა áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄ მობილიზაáƒȘიაქ დაეჼმარება – კირილე
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
ზემო ლარსთან უწყებებს ურიგებენ გაწვევას áƒ“áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš რუსეთის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
"ნიკოლოზის მოთჼოვნით მომიწია კარიერის მიჱოვება, სამსაჼურის დაჱოვება" - ნელი დოროყაჹვილი
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
„Tagesspiegel-ი:“ ბალჱიის ზჩვაჹი გაზსადენების დაზიანება ლეიძლება დივერსიის ჹედეგი იყოს
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ”: Ⴤვეყანალი არსებულმა პოლარიზაáƒȘიამ გადაინაáƒȘვლა "ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ" ჹიგნით
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
სალომე ზურაბიჹვილი ჼავიერ კოლომინას ჹეჼვდა
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
áƒȘნობილია 9-კაáƒȘიანი ქია, რომელმაáƒȘ ომბუდსმენობის კანდიდაჱები უნდა áƒšáƒ”áƒáƒ€áƒáƒĄáƒáƒœ
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
"რუსეთს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ გამოიყენოს ბირთვული იარა჊ი საჭიროების ჹემთჼვევაჹი" - დმიჱრი მედვედევი
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ თჄმით, NGO-ებმა ომბუდსმენობის კანდიდაჱი კლანური პრინáƒȘიპებით áƒšáƒ”áƒáƒ áƒ©áƒ˜áƒ”áƒĄ
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
კრემლი არáƒȘ áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒĄ და არáƒȘ ადასჱურებს უკრაინის მიწების აჼალ ოლჄად გაერთიანების განზრაჼვას
about 5 hours
radiotavisupleba.ge georgian ge
პრეზიდენჱი: დჩევანდელი დჩე áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ისჱორიაჹი ჱრაგიკული დჩეა
about 5 hours
timer.ge georgian ge
მიჼაილო პოდოლიაკი განმარჱავს, რა ჹემთჼვევაჹი გამოაáƒȘჼადებს უკრაინა დამაჱებით მობილიზაáƒȘიაქ
about 5 hours
timer.ge georgian ge
პროკურორთა საერთაჹორისო ასოáƒȘიაáƒȘიიქ კონჀერენáƒȘიაზე, ომის დანაჹაულების თემაზე გამართულ სპეáƒȘიალურ სესიაზ
about 5 hours
timer.ge georgian ge
რუსეთის თავდაáƒȘვის სამინისჱრო სამჼედრო მობილიზაáƒȘიიქ გამო, სჼვა Ⴤვეყნებლი გადასული áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒ
about 5 hours
timer.ge georgian ge
გიორგი ჼოჯევანიჹვილი ბულგარეთის საგანგებო და áƒĄáƒ áƒŁáƒšáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒáƒœ áƒ”áƒšáƒ©áƒĄ ჹეჼვდა
about 5 hours
timer.ge georgian ge
მაჱეუჹ მორავეáƒȘკი აáƒȘჼადებს, რომ რუსულ გაზსადენებზე ბუნებრივი აირიქ გაჟონვა საბოჱაჟის აჄჹია
about 5 hours
timer.ge georgian ge
ირაკლი áƒ–áƒáƒ áƒ„áƒŁáƒ – ომბუდსმენი, რომელიáƒȘ დჩეს გვყავს, ა჊მოჩნდა „ნაáƒȘáƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄâ€œ ინჱერესების გამჱარებელი და
about 5 hours
timer.ge georgian ge
დავით ბერძენილვილი – 1993 წლის 27-მა áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ›áƒ 2022 წლის 24 თებერვლამდე მიიყვანა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ
about 5 hours
sportall.ge georgian ge
ბენზემა ბრუნდება - კარიმი "რეალს" áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ დაეჼმარება
about 5 hours
gurianews.com georgian ge
უკრაინამ ოდესაჹი ირანული დრონები გაანადგურა
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
საჼალჼო დამáƒȘველობის მსურველ კანდიდაჱთა áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამუჹაო áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ ჹემადგენლობა áƒȘნობილია
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
სალომე ზურაბიჹვილი - ჩვენ კაჱეგორიულად უნდა დავგმოთ იქ áƒ áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒœáƒ“áƒŁáƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜, რომლებიáƒȘ დჩეს აჩმოსავლეთ უკრაი
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
პრეზიდენჱი - დჩევანდელი დჩე დამოუკიდებული áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ისჱორიაჹი ყველაზე ჱრაგიკული დჩეა - ამ დჩეს და
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
დავით ბერძენილვილი - 1993 წლის 27-მა áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ›áƒ 2022 წლის 24 თებერვლამდე მიიყვანა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ
about 5 hours
interpressnews.ge georgian ge
გიორგი áƒ‘áƒŁáƒ áƒŻáƒáƒœáƒáƒ«áƒ” განმარჱავს, რაჱომ მონაწილოებს საჼალჼო დამáƒȘველის თანამდებობაზე áƒáƒĄáƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ• კონკურსჹი
about 5 hours
gurianews.com georgian ge
ავთანდილ თალაკვაძე: მჯერა, რომ ოკუპაáƒȘია დასრულდება და ერთიან, განვითარებულ და ძლიერ Ⴤვეყანალი áƒȘჼოვრე
about 5 hours
newposts.ge georgian ge
„ყველას ვთჼოვ, რომ...“ - მიჼეილ áƒȘაგარელის მიმართვა მოსაჼლეობას
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„ყველა დჩე და წუთი მიყვარს – ერთად გაჱარებული ყველა წამი“ - როგორ ულოáƒȘავს ნინო áƒšáƒŁáƒ‘áƒšáƒáƒ«áƒ” გარდაáƒȘვლილ და
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
დაკანონებულია áƒ”áƒ áƒ—áƒœáƒáƒ˜áƒ áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒ—áƒ áƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ - კუბაჹი áƒ áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒœáƒ“áƒŁáƒ›áƒ˜ áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„რომ ავედი დეპარჱამენჱჹი, დაზიანებები ჰჄონდა საჼეზე, მე ჹევედი და...“ - რაზე ესაუბრა áƒ„áƒŁáƒ—áƒáƒ˜áƒĄáƒ˜áƒĄ ბანკის
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„ენმ-ქ áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ áƒšáƒáƒ‘áƒáƒšáƒ˜ ყველა არიქ Ⴠრთიანი ანგელოზი, მჼოლოდ პეჱრე áƒȘისკარიჹვილი არიქ áƒ€áƒ áƒ—áƒáƒ›áƒáƒąáƒ”áƒźáƒ˜áƒšáƒ˜ დემ
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
მეჀე ჩარლზ მეორის რომელ áƒ€áƒáƒąáƒáƒĄ დაბეჭდავენ ბანკნოჱებზე
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
â€žáƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ გავასაჯაროებთ“ - რა უთჼრა ნანუკა ჟორჟოლიანმა და რაზე არ ჰჄონდა მიჼეილ სააკაჹვილს რეაჄáƒȘია
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
ბალჱიის ზჩვის Ⴤველ რუსული გაზსადენები დაზიანდა
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
"ნამდვილად არ არიქ ბლეჀი" - მედვედევი ბირთვული იარა჊იქ გამოყენებაზე
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
რუსმა ძალოვანებმა ომის მოწინააჩმდეგე პოეჱი გააუპაჱიურეს - პუჱინის რუსეთის კოჹმარული რეალობა
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„áƒȘოáƒȘჼალი აგენჱი გყავთ ნანაჼი, ვინ არიქ აგენჱი?“ - ქუქ-იქ áƒŁáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒ˜
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„რუსეთი პასუჼს აგებს ჩადენილ სამჼედრო დანაჹაულებებზე“ - áƒ€áƒáƒąáƒ˜áƒ’áƒ
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ საგარეო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ მინისჱრი, კაჱრინ კოლონა კიევჹი ჩავიდა
about 6 hours
newposts.ge georgian ge
„არ ლეიძლება გლოვაჹი ვიáƒȘჼოვროთ, უნდა ვიáƒȘჼოვროთ მომავალჹი“ - პრეზიდენჱი სოჼუმის დაáƒȘემის 19 წლისთავზე
about 6 hours
rustavi2.ge georgian ge
áƒĄáƒ áƒŁáƒšáƒ€áƒáƒĄáƒáƒ•áƒáƒœáƒ˜ წარმომადგენლობითობაა ამ ჹემთჼვევაჹი áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒšáƒ˜, მაგრამ მათ არ ეჄნებათ გადაწყვეჱილების მიჩებ
about 6 hours
intermedia.ge georgian ge
15,7-ჯერ მეჱი მილიარდი ვიდრე წინა áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ›áƒ - áƒȘნობილია რა თანჼა დაჼარჯა კაჱარის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒ› áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜
about 6 hours
intermedia.ge georgian ge
áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ზეთი áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ áƒ’áƒáƒ˜áƒáƒ€áƒ“áƒ”áƒĄ - რამდენპროáƒȘენჱიანი Ⴠაქიქ áƒȘვლილებაა მოსალოდნელი
about 6 hours
intermedia.ge georgian ge
უნიკალური ბოსჱნეული, რომელსაáƒȘ „დიაბეჱის წამალს“ უწოდებენ - რა არიქ და როგორ მოვამზადოთ ბამია?
about 6 hours
intermedia.ge georgian ge
რა იწვევს თრომბს და რა სიმპჱომებით უნდა ამოიáƒȘნოთ დაავადება - კარდიოლოგის რეკომენდაáƒȘიები
about 6 hours
intermedia.ge georgian ge
"რამდენ ჼანს "გავჄაჩავთ" áƒȘუდი თამაჹით?" - ჟურნალისჱ მერაბ მეჱრეველის გამოჼმაურება
about 6 hours
gurianews.com georgian ge
მედვედევი –  რუსეთს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ გამოიყენოს ბირთვული იარა჊ი
about 6 hours
gurianews.com georgian ge
ჼერსონის რეგიონის ოკუპირებული ჱერიჱორია სრულად áƒ©áƒáƒ˜áƒ™áƒ”áƒąáƒ ჹემსვლელთა და გამსვლელთათვის
about 6 hours
interpressnews.ge georgian ge
ლადო მგალობლიჹვილი - დჩევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ვადამდელი არჩევნები მჼოლოდ „ნაáƒȘიონალურ მოძრ
about 6 hours
interpressnews.ge georgian ge
საპარლამენჱო ოპოზიáƒȘიიქ წარმომადგენლები ევროკავჹირის საბჭოს აჩმოსავლეთ ევროპისა და áƒȘენჱრალური აზიის ქ
about 6 hours
ambebi.ge georgian ge
იყიდება 3 ოთაჼიანი ბინა საბურთალოზე
about 6 hours
news.ge georgian ge
გიორგი ვალაძე: დაუყოვნებლივ უნდა დაიკეჱოს ჩვენი საზჩვარი, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ უჱანკო áƒáƒœáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ არ მოჼდეს –
about 6 hours
bpn.ge georgian ge
ალეკო ელისაჹვილი - áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ-რუსეთის საზჩვარს áƒ©áƒáƒ•áƒ™áƒ”áƒąáƒáƒ•áƒ“áƒ˜ - არაჀერლი გვჭირდება დეზერჱირი რუსები
about 6 hours
bpn.ge georgian ge
15.7-ჯერ მეჱი ვიდრე წინა áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ›áƒ - რა თანჼა დაჼარჯა კაჱარმა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ˜áƒĄ მოსამზადებელი ქ
about 6 hours
netgazeti.ge georgian ge
10 საინჱერესო ჀაჄჹი ვალერი ზალუჟნიზე Time-იქ სჱაჱიიდან – „ომის სუნი არაჀერლი აგერევა“
about 6 hours
netgazeti.ge georgian ge
მთავრობის სჱუმრობა და პოლიáƒȘიიქ კორდონი დევნილებისთვის გმირთა მემორიალთან
about 6 hours
netgazeti.ge georgian ge
კაჱეგორიულად უნდა დავგმოთ აჩმოსავლეთ უკრაინაჹი áƒ áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒœáƒ“áƒŁáƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜ – ზურაბიჹვილი
about 6 hours
netgazeti.ge georgian ge
áƒ„áƒáƒœáƒ—áƒáƒ áƒ˜áƒáƒĄ გაზრდილი áƒźáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒĄáƒ˜ და áƒ‘áƒ˜áƒáƒ€áƒ˜áƒĄ áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ – 2 ჹეკითჼვა აჭარიქ განათლების მინისჱრს
about 6 hours
sportall.ge georgian ge
"ზვიად გამსაჼურდიას და მერაბ კოსჱავას ვუთჼარი, ორი კვირა მოეáƒȘათ áƒáƒ€áƒźáƒáƒ–áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ პრობლემის მოსაგვარებლად და
about 6 hours
sportall.ge georgian ge
საჼალჼო დამáƒȘველობის მსურველ კანდიდაჱთა áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამუჹაო áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ პერსონალური ჹემადგენლობა áƒȘნობილია
about 6 hours
sportall.ge georgian ge
1500-ე ისჱორიაჹი! - დიმარკოს გოლი უნგრეთის კარჹი ისჱორიული ა჊მოჩნდა
about 6 hours
sportall.ge georgian ge
"კავკასიაჹი დიდი áƒ„áƒáƒáƒĄáƒ˜áƒĄ დასაწყისი უკვე საჼეზეა. გარკვეული რეგიონები აუáƒȘილებლად დაუპირისპირდებიან áƒȘენ
about 6 hours
bpn.ge georgian ge
რაქ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒœ კომპანიები, რომლის „თეთრ სიაჹი“ ჹეყვანასაáƒȘ თბილისის მერია ითჼოვს
about 6 hours
bpn.ge georgian ge
„არ სურთ áƒ©áƒáƒœáƒ“áƒ”áƒĄ, რომ მანჄანა რუსეთის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒĄ ეკუთვნის“ - გაიზარდა თუ არა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ რუსების მჼრი
about 6 hours
news.ge georgian ge
áƒ™áƒáƒ‘áƒáƒźáƒ˜áƒ«áƒ”: რუსეთ-áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ საზჩვრის áƒáƒ áƒ©áƒáƒ™áƒ”áƒąáƒ•áƒ˜áƒĄ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იქ, რომ 

about 6 hours
news.ge georgian ge
ირაკლი ჟვანია: სოჼუმის დაáƒȘემის დჩეს, 29 წლის ჹემდეგ, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ მასიურად მოდიან ისინი ვინáƒȘ იბრძოდა
about 6 hours